سازمان سنجش آموزش کشور بدین وسیله به اطلاع داوطلبان متقاضی شرکت کننده در آزمون تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال 1393، آزمون ورودی دوره های دکتری Ph.D سال 1393 ، آزمون سراسری سال 1393 و آزمون دوره های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور پذیرش بهمن ماه 92و مهرماه93 می رساند، برنامه زمانی ثبت نام و برگزاری آزمونهای فوق الذکر به شرح جدول ذیل اعلام می گردد.
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
           
ردیف

           

           
نام آزمون

           

           
تاریخ ثبت نام

           

           
تاریخ برگزاری

           

           
1

           

           
آزمون دوره های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور پذیرش بهمن ماه 92و مهرماه93

           

           
14/7/92 لغایت20/7/92

           

           
29/9/92

           

           
2

           

           
آزمون تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشدناپیوسته داخل سال 1393

           

           
12/8/92 لغایت 19/8/92

           

           
16 ،17 و18/11/92

           

           
3

           

           
آزمون ورودی دوره های دکتری Ph.D سال 1393

           

           
5/9/92 لغایت11/9/92

           

           
16/12/92

           

           
4

           

           
آزمون سراسری سال 1393

           

           
16/9/92 لغایت 23/9/92

           

           
5 ،6 و7/4/93