دانلود دفترچه عمومی | لینک کمکی

دانلود دفترچه اختصاصی | لینک کمکی

دفترچه فرهنگ ومعارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی | لینک کمکیپاسخ کلیدی سازمان سنجش

کلید دفترچه عمومی (111A) و اختصاصی (120A)

کلید دفترچه عمومی (111B) و اختصاصی (120B)

کلید دفترچه عمومی (111C) و اختصاصی (120C)

کلید دفترچه عمومی (111D) و اختصاصی (120D)


 پاسخ های تشریحی

دانلود پاسخ تشریحی درس ریاضیات

دانلود پاسخ تشریحی درس شیمی

دانلود پاسخ تشریحی درس ریاضیات

 دانلود پاسخ تشریحی درس فیزیک

دانلود پاسخ تشریحی درس فیزیک

دانلود پاسخ تشریحی درس زبان انگلیسی

دانلود پاسخ تشریحی درس دین و زندگی

دانلود پاسخ تشریحی درس عربی 

دانلود پاسخ تشریحی درس ادبیات