به نقل از پایگاه اینترنتی المختصر ، ساعت های روزه داری در اروپا طولانی تر خواهد بود و  با توجه به اختلاف منطقه جغرافیایی، مسلمانان دانمارک در ماه رمضان 21 ساعت و مسلمانان آرژانتین به علت قرار گرفتن در منطقه جنوب آمریکا روزانه نه ساعت روزه خواهند گرفت.

ساعات روزه داری در کشورهای خاورمیانه نیز بین 15 تا 16 ساعت همچون کشورهای حوزه خلیج فارس خواهد بود و مسلمانان هلند روزانه 18 ساعت روزه خواهند گرفت.

پایین بودن دمای هوا نقش موثری در سهولت روزه داری در این کشورها دارد این در حالی است که کشورهای حوزه خلیج فارس با گرمای 50 درجه بالای صفر به روزه داری خواهند پرداخت.