از منوی  Referencesو گروه Footnotes  گزینه Insert Footnotes را انتخاب کنید.با این کار خط جدا کننده به پایین صفحه اضافه می شود.


از منوی View  و در قسمت Document View  حالت نمایش را از Print Layout  به Draft  تغییر دهید.


به منوی Reference رفته و گزینه Show Note  را انتخاب کنید.

با این کار صفحه به دو قسمت تقسیم می شود


در قسمت پایین از منوی باز شونده Footnote Separator  را انتخاب کنید.


برای انتقال خط جدا کننده با نگه داشتن همزمان کلید Ctrl+R ،Ctrl+ L و Crtrl +E به ترتیب این خط را به سمت راست ،چپ ویا وسط انتقال دهید.