چقدر غرق توام آدم!

نگاهم نمیکنی؟!

باور کن...شیرین بود...وسوسه ام کرد...امَا...

نه سیب...نه گندم...

برایم حرف در آورده اند!..."سیب سرخ حوا"کدام است؟!

من همیشه فقط"بادام چشمهایت" را خواستم...

امَا...

این روز ها...

"بادام چشمهایت عجیب تلخ است"

شاعره فاطمه رفیعی